backPowrót do 4/2016
Technical Issues
4/2016 pp. 27-34

Zastosowanie adsorpcji na węglu aktywnym w różnych układach technologicznych oczyszczalni ścieków


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The effectiveness of activated carbon in the removal of water pollutants, especially those in trace amounts, with which other methods cannot handle is being increasingly highlighted. The aim of the paper was to describe how to apply the process of adsorption on activated carbons for the removal of water pollutants in different technological systems of the sewage farm. They are used in the third stage of mechanical-biological treatment, as a final purification process of physico-chemical treatment of industrial waste or municipal waste water with high concentrations of toxic substances which prevent biological treatment and a supporting process of biological waste by the addition of powdery carbon to a chamber comprising activated sludge where adsorption occurs simultaneously with the process of biochemical decomposition of organic impurities.

Słowa kluczowe

adsorption, activated carbon, environmental protection, wastewater, sewage treatment plants, technological systems, columns

Literatura

1. Matisowá, E., Škrabáková, S., Carbon sorbents and their utilization for the preconcentration of organic pollutants in environmental Samales, Journal of Chromatography A, 1995, 707, pp. 145-179.

2. Pąprowicz, J., 1987. Ocena przydatności granulowanych węgli aktywnych do oczyszczania wody, Ochrona Środowiska, 1987, 2-3 (9), s. 109–114.

3. Jankowska, H., Nefie, S., 1987. Adsorpcyjne i jonowymienne właściwości węgli aktywnych o utlenionej powierzchni, Ochrona Środowiska, 1987, 2-3 (9), s. 43–48.

4. Lussier, G., Shull, J.C., Miller, D.J., Activatedcarbon from cherry Stones, Carbon, 1994, 32, pp. 1493-1498.

5. Gergova, K., Eser, S., Effects of activationmethod on the porestructure of activatedcarbons from apricot Stones, Carbon, 1996, 34, pp. 879-888.

6. Jia, F., Steele, C.J., Hayward, I.P., Thomas, K.M., Mechanism of adsorption on gold and silverspecies on activatedcarbons, Carbon, 1998, 36, pp. 1299-1308.

7. Ziętek, S., Zin, M., Grochola, W., Wpływ struktury kapilarnej na właściwości otrzymanych z nich sorbentów impregnowanych solami metali, Przemysł Chemiczny, 1998, t. 67, s. 277-278.

8. Jankowska, H., Świątkowski, A., Choma, J., Węgiel aktywny, WNT, Warszawa, 1985.

9. Sorbak, Z., Adsorpcja i adsorbenty: teoria i zastosowanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, 2000.

10. Bansal, R.C., Goyal, M., Adsorpcja na węglu aktywnym, WNT, Warszawa, 2009.

11. Choma, J., Kloske, M., Otrzymywanie i właściwości impregnowanych węgli aktywnych, Ochrona środowiska, 1999, 2 (73), s. 3-6.

12. Bielański, A., Podstawy chemii nieorganiczne, PWN, Warszawa, 2006.

13. Gauden, P.A., Terzyk, A.P., Zarys teorii adsorpcji par i gazów w mikroporach materiałów węglowych, WIChiR, Warszawa, 2002.

14. Choma, J., Jaroniec, M., Ustinow, E.A., Adsorpcyjna charakterystyka węgli aktywnych o bardzo dobrze rozwiniętej porowatości, Ochrona środowiska, 2004, 4, s. 3-7.

15. Choma, J., Jaroniec, M., Podstawowe metody adsorpcyjne stosowane do oceny powierzchniowych i strukturalnych właściwości węgli aktywnych. Ochrona środowiska, 2005, 3, s. 3-8.

16. Choma, J., Jaroniec, M., Kloske, M., Zawiślak, A., Mezoporowate materiały węglowe: Synteza z wykorzystaniem matryc krzemionkowych i charakterystyka właściwości sorpcyjnych, Ochrona środowiska, 2008, 2, s. 3-15.

17. Kowal, A.L., O adsorpcji, Ochrona środowiska, 1987, 2-3, s. 5-7.

18. Buczek, B., Czepirski, L., Adsorbenty węglowe – surowce, otrzymywanie, zastosowanie, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2001, T. 17, z. 2, s. 29-61.

19. Warych, J., Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa, 1998.

20. Derbyshire, F., Jagtoyen, M., Andrews, R., Rao, A., Martin-Gullon, I., Grulke, E.A., Carbon materials in environmental applications. Chemistry and Physics of Carbon, 2001, vol. 27, pp.1-66, ed. L.R. Radovic, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel.

21. Świątkowski, A.,  Zastosowanie węgli aktywnych w ochronie środowiska – usuwanie zanieczyszczeń z fazy gazowej, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 2002, 9, s. 537-543.

22. Buczek, B., Czepirski, L., Procesy adsorpcyjne w ochronie atmosfery. X Ogólnopolskie Mikrosympozjum „Adsorpcja i Kataliza w Ochronie Środowiska”. Wydawnictwo Pracowni Adsorpcji i Katalizy w Ochronie Środowiska. Wydział Chemii UAM. Poznań, 2004, s. 4-14.

23. Jastrząb, K., Szarawara, J., Usuwanie tlenków azotu z gazów spalinowych przy użyciu sorbentów węglowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2000, 3, s. 365-375.

24. Yu-Chun Chiang, P.E., Pen-Chi Chiang, P.E., Chang, E.E., Effects of Surface Characteristics of Activated Carbons on VOC Adsorption, J. Environ. Eng., 2001, 127, s. 54-62.

25. Adamski, W., Zagadnienia adsorpcji w technologii wody, Ochrona Środowiska, 1985, 2-3,s. 15-18.

26. Choma, J., Jaroniec, M., Otrzymywanie i właściwości modyfikowanych nanoporowatych adsorbentów krzemionkowych, Ochrona Środowiska, 2003, 1, s. 3-8.

27. Fang, C.S., Lai, P.M.C. Microwave regeneration of spent powder activated carbon, Chem. Eng. Comm., 1996, 147, pp. 17-27.

28. Granulowany węgiel aktywny w uzdatnianiu wody pitnej, seen technologie. Inżynierowie dla środowiska http://foto.solniczkawbaniaku.pl/Granulowany_wegiel_aktywny_w_uzdatnianiu_wody_pitnej.pdf (dostęp 12.02.2016).

29. Roskill Reports, Expanding the World`s Knowledge of Metals and Minerals Markets, 2002.

30. Kowal, A.L., Świderska-Bróż, M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław, 1996.

31. Malicka, M., Metody usuwania jonów rtęci z zanieczyszczonych roztworów wodnych. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 2007, 4, s. 19-30.

32. Venter, T., Surface chemical evaluation of decontamination of exhausted activated carbon by supercritical carbon dioxide, Foundation for Water Research, Report No 923/1/00, 2000.