Wskazówki edytorskie

Artykuły do publikacji w Technical Issues przyjmowane są w jednym z języków: polskim, angielskim, rosyjskim.

Pełny tekst artykułu nie powinien przekraczać 10 stron A4 (nie mniej niż 6 stron A4). Tekst artykułu powinien być napisany czcionką 11 pkt. Times New Roman (TNR), interlinia pojedyncza, wszystkie marginesy – 2,5 cm, tytuły tabel umieszczone nad tabelą i wyśrodkowane, opis tabel i tekst w tabelach czcionka 10 pkt. Times New Roman, podpisy pod rysunkami wyśrodkowane – czcionka 10 pkt. TNR, opis na rysunkach czcionką nie mniejszą niż 9 pkt. TNR. Nie dopuszcza się oblewania tekstem rysunków i tabel.

Każda praca powinna zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.Układ artykułu:

Tytuł artykułu (w języku publikacji i angielskim)
Imię i nazwisko autora(autorów)
Miejsce pracy, dokładny adres, e-mail
Streszczenie (100 - 250 słów, w języku angielskim)
Słowa kluczowe (6-10 słów, w języku angielskim)
Tekst główny z wydzielonym Wprowadzeniem (Wstępem), Rozdziałami głównymi i podrozdziałami, Posumowaniem, bez numeracji. Materiał ilustracyjny (rysunki i tabele): linie rysunków nie cieńsze niż 0,5 pkt., rozdzielczość co najmniej 300 dpi (format .tif, .jpg). Oznaczenia na rysunkach złożone tą samą wielkością czcionki w całym artykule, ale nie większą niż 9 pkt. Niedopuszczalne są opisy odręczne! Nie dopuszcza się oblewamy materiału ilustracyjnego tekstem. W tekście artykułu muszą znaleźć się odniesienia do materiału ilustracyjnego w kolejności numerycznej dla całej pracy. Zmienne wyróżnione kursywą, stałe i liczby – proste. Nazwy i terminy fachowe powinny zostać zdefiniowane w tekście lub w przypisach przy pierwszym przywołaniu. Stosować należy jednolite jednostki miary zgodne z międzynarodowym systemem SI. Wzory (równania) powinny być ponumerowane kolejno w całej pracy liczbami arabskimi, w nawiasach okrągłych, wyrównanie do prawej strony.

Bibliografia podana wg kolejności alfabetycznej lub kolejności cytowania (w tekście w nawiasach kwadratowych) wg normy ISO 690 (min. 5, max. 25 pozycji literaturowych). W przypadku artykułów w języku rosyjskim, w literaturze wymagane jest stosowanie alfabetu łacińskiego.


Treść artykułu należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres ti@technical-issues.com lub pocztą na nośniku elektronicznym (np. CD) na adres 71-040 Szczecin, ul. Okulickiego 159A, Polska. Artykuł powinien być dostarczony w pliku tekstowym .rtf lub .doc.

Redakcja Technical Issues zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek, a także do proponowania zmian i uzupełnień po uzgodnieniu z autorem. W przypadku znacznych zmian i poprawek redakcyjnych praca może zostać zwrócona autorowi w celu jej poprawienia.

Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie (do pobrania poniżej), że praca nie była wcześniej publikowana i nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.

O przyjęciu do publikacji artykułu decyduje Redaktor Naczelny na podstawie dwóch recenzji, w tym jednej recenzenta z innego kraju niż autor artykułu.

Do pobrania