backPowrót do 1/2016
Technical Issues
1/2016 pp. 66-73

pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

Efficiency of Flue Gas Desulfurization System (FGD) is affected by numerous technical parameters like: proper fuel preparation, quantity and quality of fuel, combustion conditions in furnace chamber, quality of flue gas corresponding to the operating conditions of FGD system, design quantity and quality of flue gas at the inlet of FGD system, design quantity and quality of used sorbent, design quantity and quality of process water. The FGD system shall meet the required parameters of particulate emission, quantity of used media and quality of products for the whole variation range of flue gas volumetric stream. The paper outlines the effect of sorbent properties (physical properties and chemical constitution, particle-size distribution, content of CaCO3 and alkaline oxides (MgO, K2O, Na2O and contaminating substances, e.g. aluminosilicates) on efficiency of FGD system using wet limestone method.

Słowa kluczowe

limestone, reactivity, limestone sorbents

Literatura

1. Bethea, R.M., Air Pollution Control Technology, New York: Van Nostrand Reinhold, 1978.

2. Cielecki, J., Mazurek, J., Przegląd technologii odsiarczania spalin. Materiały konferencyjne. Technologie Odsiarczania Spalin. Słok k. Bełchatowa, 10-11 marca 2005 r., 2005, s. 1-15.

3. Dyrektywa 2001/80WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2011 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.

4. Fulczyk, T., Lassak, J., Parametry wpływające na osiągi instalacji odsiarczania spalin, IV Forum Dyskusyjne. Doświadczenia eksploatacyjne instalacji odsiarczania spalin, Tatrzańska Łomnica, 22-24 kwietnia 2009, Energopomiar, 2009.

5. Głomba, M., 1999: Powierzchnia międzyfazowa w poziomych przeciwprądowych skruberach natryskowch, Ochrona Środowiska, 1999, 2(73), s. 35-39.

6. Głomba, M., Mazurek, J., Badania modelowe i obiektowe nad procesem odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną. Materiały konferencyjne. Konferencja: Instalacje odsiarczania spalin, rozwój technologii i doświadczenia eksploatacyjne. Słok k. Bełchatowa, 6-7 marca 2008 r., 2008, s. 143- 154.

7. Głomba M., Mazurek J., Wpływ parametrów pracy instalacji na skuteczność odsiarczania spalin według metody mokrej wapiennej, [W:] Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego, pod red. A. Musialik-Piotrowskiej i J.D. Rutkowskiego, PZITS, Wrocław, 2010.

8. Głomba, M., Szmigielska, E., Conversion of calcium carbonate into syntetic gypsum in flue gas desulphurization technology usnig wet limestone metod, Technical Transactions, Wydawnictwo Politechniki Karkowskiej, 2011, s. 49-60.

9. Głomba, M., Szmigielska, E., Badania Laboratoryjne kamienia wapiennego jako sorbentu stosowanego w technologii odsiarczania spalin energetycznych metodą mokrą wapienną, [W:] Sorbenty Mineralne, Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, pod red.: T. Ratajczaka, G.. Rzepy, T. Bajdy, AGH, Kraków 2013.

10. Hycnar, E., Ratajczak, T., Jończyk, W., 2013: Kreda jeziorna z Bełchatowa jako sorbent SO2 w paleniskach fluidalnych, [W:] Sorbenty Mineralne, Surowce, Energetyka, Ochrona Środowiska, Nowoczesne Technologie, pod red. T. Ratajczaka, G. Rzepy, T. Bajdy, AGH, Kraków, 2013.

11. Joseph, G.T., Beachler, D.S., Scrubber Systems Operation Review, North Carolina State University, 1998.

12. Kaljuvee, T., Trikkel, A., Kuusik, R., Bender, V., The Role of MgO in the Binding of SO2 by Lime-containing Materials, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2005, 80, pp. 591-597.

13. Lysek, N., Sorbenty do odsiarczania gazów. Produkcja i zastosowanie. Opolwap S.A. Tarnów Opolski 1997.

14. McIlvaine Company The Wet Scrubber Handbook 1974, Northbrook, IL: McIlvaine Company, 1974.

15. Ochrona Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.

16. Polska Norma PN-76/B-04350, Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Dz.U. 2011 nr 95, poz. 558.

18. Szymanek, A.,  Odsiarczanie spalin metodami suchymi, www.plan-rozwoju.pcz.pl, (access 7.01.2016).

19. Warych, J., Oczyszczanie gazów. Procesy i aparatura, WNT, Warszawa 1998.

20. Weiner, A., 2006: Paliwa sektora energetycznego i odpady chemii organicznej jako paliwo alternatywne a ochrona środowiska w Polsce w świetle przepisów UE. Część I. Paliwa sektora energetycznego, Rocznik Ochrony Środowiska, 2006, 8, s. 315-335.